آرشیو تگ: یارانه

محمدباقر نوبخت

دفاع نوبخت از کارنامه اقتصادی دولت در رشت
یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفر سر کار رفتند، ۲۴۵ هزار نفر بیکار شدند

رشت رویایی- سخنگوی دولت گفت: امسال توانستیم یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفر بر جمعیت شاغلان کشور اضافه کنیم اما از طرفی به ۲۴۵ هزار نفر جمعیت بیکاران کشور اضافه…