آرشیو تگ: کودکان خیابانی

کوکان خیابانی؛ قربانیان قاچاقچیان اعضای بدن

نایب رئیس کمیسیون قضائی انتقاد کرد:
کودکان خیابانی؛ قربانیان قاچاقچیان اعضای بدن

رشت رویایی ـ نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با انتقاد از ضعف قانون در حوزه برخورد با فروش اعضای بدن، گفت که گذر زمان زمینه‌ساز بروز جرایمی شده که…

اندی استین

مردی که زندگی مجلل را رها کرد تا لبخند بر لب کودکان یتیم بیاورد
این شعبده باز مونس بچه‌های خیابانی است

رقیه بهشتی: اندی استین، توپ را از جلوی پاهایش بر می‌دارد و به آن طرف نرده‌ها می‌رود. تعدادی کودک به طرفش می‌دوند و فریاد می‌زنند: «عمو شعبده باز، عمو شعبده…