آرشیو تگ: کدئین

دارو

داروی پرمصرفی که می‌تواند منجر به مرگ کودکان شود

رشت رویایی- متخصصان اطفال هشدار داده‌اند که کدئین عوارض جانبی کشنده‌ای برای کودکان دارد. بسیاری از والدین برای فرزندانشان از مسکن‌های کدئین‌دار معمول استفاده می‌کنند اما بررسی آکادمی متخصصان اطفال…