آرشیو تگ: هنگ کنگ

HongKong_Tablet_1920x960

مطالعه موردی پیشرفت شهری
هنگ‌کنگ چگونه با ترکیب کار و فکر، جهانی شد؟

رشت رویایی- در دنیای امروز این شهرها هستند که مبدا پیشرفت قرار گرفتند و در نتیجه‌ی رشد شهرهاست که کلیت اعتبار ملی تولید می‌شود. چه‌بسا امروز شهرهایی در دنیا وجود…