آرشیو تگ: منوچهر جمالی

شورای شهر رشت

گزارش یک‌صد و چهل و پنجمین جلسه شورای شهر رشت
باز هم تکرار شد: شهردار برای پاسخگویی به شورای شهر بیاید

رشت رویایی، رویا محمدعلی‌پور- یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای شهر رشت به در خواست منوچهر جمالی برای حضور در شورا و خداحافظی با همکاران در روز شنبه ساعت…