آرشیو تگ: مسکن

عمر کوتاه ساختمان‌های ایران و تحمیل هزینه اضافه به اقتصاد ملی

عمر کوتاه ساختمان‌های ایران و تحمیل هزینه اضافه به اقتصاد ملی
خانه‌های جوانمرگ

رشت رویایی ـ  یک میلیون و ۴۴٠‌هزار‌میلیارد تومان هزینه ایجاد مسکن برای ٨٠ میلیون نفر است مسکن مهر ١٠‌سال یا کمتر عمر می‌کند. مائده امینی در گزارشی در روزنامه شهروند نوشت:…