آرشیو تگ: محمدمهدی الطافی

Altafi-Shafafsazi

با تکمیل سریع، صریح و بدون واهمه فرم شفاف سازی
مهندس الطافی، شجاعت و شفافیت مطلوب عقلانیت و توسعه را نشان داد

رشت رویایی- زمانی که نخستین بیانیه حامیان مردمی گفتمان عقلانیت و توسعه منتشر شد، شاید تصور می شد کاندیداهای کم تجربه تری که در فهرست اولیه  ۴۳ نفره قرار داشتند…