آرشیو تگ: مجوز بازی غفوری و مسلمان در دربی 85 صادر شد