آرشیو تگ: مترجم آثار فلسفی

بزرگ نادرزاده

مترجم آثار فلسفی درگذشت

رشت رویایی- بزرگ نادرزاد، مترجم آثار فلسفی از دنیا رفت. بزرگ نادرزاده، امروز، پنجشنبه، شانزدهم شهریور، پس یک دوره بیماری در بیمارستان گاندی تهران درگذشت. بزرگ نادرزاد، مترجم آثاری چون…