آرشیو تگ: قاجاریه

بندر بوشهر در دوره قاجار

روایت فرستاده نظامی دربار ژاپن از بندر پررونق جنوبی ایران در دوره قاجار
آسمان آتش‌بار بوشهر

پرستو رحیمی- تاریخ‌پژوه: «شنیدم که در اینجا تا حدود یکصد سال پیش مردم عموما کاغذ را نمی‌شناختند و بر پوست گوسفند یا برگ درخت و مانند اینها می‌نوشتند. از هنگامی…

قحطی بزرگ در ایران اواخر قاجاریه

بررسی تأثیر علت‌های بروز قحطی بزرگ در ایران اواخر قاجاریه
واقعیت‌های یک قحطی جنجالی

ماهرخ ابراهیم‌پور: «میان احمدشاه قاجار و ارباب کیخسرو چندین ملاقات متوالی برای انجام این معامله صورت گرفت و شاه مثل یک علاف حسابی ساعت‌ها برای گران فروختن جنس خود چانه زد….