آرشیو تگ: فارس

کتیبه شاپور اول

کتیبه شاپور اول در معرض خطر
انفجار کتیبه هزار و پانصد ساله برای پیدا کردن گنج

رشت رویایی-  فرهاد صولت – پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی پژوهشکده زبان شناسی، متون و کتیبه‌ها در نشست تخصصی زبان شناسی با بیان اینکه کتیبه شاپور یکم در تنگ براق…