آرشیو تگ: علیرضا صلحی

نامه مخفیانه پزشک به داروخانه
پزشک متعهد تبریزی هزینه داروی بیمارش را برعهده گرفت

رشت رویایی‌- یک پزشک متعهد تبریزی هزینه داروی بیمار خود را به طور مخفیانه به عهده گرفت. به گزارش رشت رویایی، روز گذشته تصویر نسخه یک پزشک تبریزی که خطاب…