آرشیو تگ: صیادی

گزارش رشت رویایی از نشستن لباس چینی بر تن صیادان انزلی؛ صیادان انزلی دیگر با فوکای دست‌ساز به دریا نمی‌زنند

گزارش رشت رویایی از نشستن لباس چینی بر تن صیادان انزلی
صیادان انزلی دیگر با فوکای دست‌ساز به دریا نمی‌زنند

رشت رویایی، آزاده بشارتی- دنبال جعفر، پیرمردی که چند سال پیش از او عکاسی کرده بودم می‌گشتم. اما به در بسته برخوردم و کوچه از خبر مرگ او پر شده…