آرشیو تگ: شعبده‌بازی

اندی استین

مردی که زندگی مجلل را رها کرد تا لبخند بر لب کودکان یتیم بیاورد
این شعبده باز مونس بچه‌های خیابانی است

رقیه بهشتی: اندی استین، توپ را از جلوی پاهایش بر می‌دارد و به آن طرف نرده‌ها می‌رود. تعدادی کودک به طرفش می‌دوند و فریاد می‌زنند: «عمو شعبده باز، عمو شعبده…