آرشیو تگ: شاهنامه

سیمرغ بر پارچه ابریشمی منجوق دوزی شده از عهد ساسان

سی‎مرغ در سی‎سخت

آرش نورآقایی: تاریخ‌دانان و باستان‌شناسان همواره سعی می‌کنند که ارتباطی میان اسطوره‌ها و باورهای افسانه‌ای مردمان با تاریخ یک سرزمین بیابند. در برخی از موارد شباهت‌های اعجاب‌آوری میان اسطوره و…