آرشیو تگ: شادی

مختار جباری

دو کوچه بالاتر!

رشت رویایی، دکتر مختار جباری- ما در دوره سختی بسر می بریم، از یک سو تنگناهای معیشت ما را به خود پیچیده از سویی دیگر سازه قدرت در ترکیب با…

شادی کودکان

نابرابریِ شادی چیست و چرا اهمیت دارد؟

ترجمه‌ی مینا فراهانی: بنا بر گزارش‌‌ ۲۰۱۶ شادیِ‌‌ جهانی۱، نابرابری‌‌ شادی رو به افزایش است. نابرابری‌‌ شادی چیست؟ نابرابریِ شادی هم‌‌ارز‌‌ روان‌‌شناختی‌‌ نابرابریِ‌‌ درآمدی است: این که سطح‌‌ شادی‌ای (یا…