آرشیو تگ: شادی

مختار جباری

دو کوچه بالاتر!

[su_frame align=”left”][/su_frame] رشت رویایی، دکتر مختار جباری- ما در دوره سختی بسر می بریم، از یک سو تنگناهای معیشت ما را به خود پیچیده از سویی دیگر سازه قدرت در…

شادی کودکان

نابرابریِ شادی چیست و چرا اهمیت دارد؟

ترجمه‌ی مینا فراهانی: بنا بر گزارش‌‌ ۲۰۱۶ شادیِ‌‌ جهانی۱، نابرابری‌‌ شادی رو به افزایش است. [su_frame align=”center”][/su_frame] نابرابری‌‌ شادی چیست؟ نابرابریِ شادی هم‌‌ارز‌‌ روان‌‌شناختی‌‌ نابرابریِ‌‌ درآمدی است: این که سطح‌‌…