آرشیو تگ: شادی

شادی کودکان

نابرابریِ شادی چیست و چرا اهمیت دارد؟

ترجمه‌ی مینا فراهانی: بنا بر گزارش‌‌ ۲۰۱۶ شادیِ‌‌ جهانی۱، نابرابری‌‌ شادی رو به افزایش است. نابرابری‌‌ شادی چیست؟ نابرابریِ شادی هم‌‌ارز‌‌ روان‌‌شناختی‌‌ نابرابریِ‌‌ درآمدی است: این که سطح‌‌ شادی‌ای (یا…