آرشیو تگ: دوران مشروطه

وضعیت آموزش و پرورش دختران و زنان ایرانی در دوره مشروطیت

نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش دختران و زنان ایرانی در دوره مشروطیت
شیفتگان سُرمه، عاشقان قلم

دکتر سولماز قلی‌زاده مهدی خان محله- تاریخ‌پژوه و مدرس دانشگاه: این نوشتار با بازگشت به صد و ده سال پیش، زمانی که انقلاب مشروطه در سال ١٢٨۵ خورشیدی به پیروزی…