آرشیو تگ: حسین راغفر

حسین راغفر

دکتر حسین راغفر در رشت:
عدم درمان اقتصاد بحرانی بزرگ برای ایران به همراه خواهد داشت

رشت رویایی- عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)، اقتصاد ایران را بیمار دانست و بی توجهی به آن را مقدمه ای برای وقوع بحران های بزرگ کشور در آینده برشمرد….