آرشیو تگ: حسن نوروزی

حسن نوروزی

گفت و گو با حسن نوروزی در خصوص جایگاه آموزش و تأثیر آن در توسعه شهری:
توسعه پایدار نیازمند یک سیستم آموزشی دقیق و هدفمند است

رشت رویایی، محمد غلامی پور- توسعه در ایران، مفهوم تازه و ناآشنایی نیست؛ اما به دلیل زوایای برخورد مختلف با این پدیده مهم، هنوز نتوانسته از سطح نظری به سطح عملی…