آرشیو تگ: توسعه رشت

Roadblock

نگاهی انتقادی به موضوع انتشار جزییات پاداش آخر سال مدیران شهرداری
جریان ضدتوسعه در نقطه زوال

رشت رویایی، سبحان حقدوست – همواره در محیط انسانی دو جریان در حال زیست هستند، جریانی که به دنبال بسط ظرفیت‌های اجتماع انسانی به سمت تعالی و توسعه است و جریان دیگر…