آرشیو تگ: امیر عابدینی

امیر عابدینی

مخالفت عابدینی با انتقال امتیاز نفت به انزلی
سقوط ملوان بهترین فرصت برای ساختارسازی در این باشگاه است

رشت رویایی- عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: گرشاسبی نمی‌تواند برای فوتبال تصمیم‌گیری کند، انتقال نفت به انزلی غیرقانونی است. امیر عابدینی در گفت‌وگو با فارس، در مورد…