آرشیو تگ: احمدرضا احمدی

شعر در وضعیت غرق

شعر در وضعیت غرق

سامان اصفهانی: احمدرضا احمدی از دهه چهل که با «طرح»‌اش، طرحی نو درانداخت و تا امروز که در آستانه هفتادوشش سالگی قرار دارد، آن را مصرانه ادامه داده است، همچنان…