آرشیو تگ: ابریشم

ابريشم

تاملی در جامعه‌شناسی انحطاط رشت-۲
گزارش‌هایی از زوال ابریشم

رشت رویایی، مهدی بازرگانی – به استناد گزارش‌های تاریخی موجود، در گذشته بهترین نوع ابریشم در رشت و اطراف آن به عمل می‌آمد. (جمالزاده: ۲۷) به روایت چالز عیسوی در” تاریخ اقتصادی…