آرشیو تگ: ابراهیم خوش‌فطرت

ابراهیم خوش‌فطرت

ابراهیم خوش‌فطرت در گفت‌وگو با رشت رویایی:
به دلیل ترس از افشای علت واقعی استیضاح، مانع حضور خبرنگاران شدند

رشت رویایی- شهردار شهر لشت نشاء گفت: وقتی اعضای شورای شهر لشت نشاء بر غیرعلنی بودن جلسه استیضاح پافشاری کردند، اعتراض کردم و از جلسه خارج شدم. خوش‌فطرت در گفت…