[su_frame align=”left”]دادگاه[/su_frame]

رشت رویایی- با آغاز رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان به ۹ متهم تفهیم اتهام شده و این در حالی است که ۱۲ نفر غایب بودند.

به گزارش فارس، امروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری شماره ۲ برگزار شد.

پیش از این گفته شده بود که قرار است در این جلسه به اتهامات ۲۱ نفر از متهمان رسیدگی شود در حالی که با شروع دادگاه مشخص شد تنها ۹ متهم در جلسه حضور دارند.

با آغاز جلسه رسیدگی به این پرونده به ۹ متهم تفهیم اتهام شده و متهمان از خود دفاع کردند و سرانجام از همگی این افراد هم دفاع آخر اخذ شد.