رشت رویایی- مغازه کیف و کفش در خیابان اعلم الهدی در آتش سوخت.

کارگران هنگام کار با دستگاه فرز نکات ایمنی را رعایت نکردند و به دلیل پرتاب اخگرهای حاصل از کار با دستگاه فرز بر روی  وسایل قابل اشتعال در مغازه منجر به آتش سوزیشد.

آتش نشانان زمانی به محل حادثه رسیدند که آتش تا سقف مغازه پیشروی کرده بود.

آتش نشانان سرانجام توانستند با تلاش در میان ازدحامی از جمعیت که در حال شکار تصویر از محل حادثه بودند، شعله های آتش را خاموش کنند.

خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشت.