رشت رویایی- شامگاه یکشنبه ۲۱ مرداد ماه طی مراسمی؛ برگزیدگان هفدهمین جشن سینمایی و تلویزیونی  حافظ معرفی شدند.

[su_frame align=”center”]19[/su_frame][su_frame align=”center”]25[/su_frame] [su_frame align=”center”]10[/su_frame] [su_frame align=”center”]9[/su_frame] [su_frame align=”center”]8[/su_frame] [su_frame align=”center”]4[/su_frame] [su_frame align=”center”]5[/su_frame] [su_frame align=”center”]6[/su_frame] [su_frame align=”center”]7[/su_frame] [su_frame align=”center”]3[/su_frame] [su_frame align=”center”]41[/su_frame] [su_frame align=”center”]40[/su_frame] [su_frame align=”center”]39[/su_frame] [su_frame align=”center”]34[/su_frame] [su_frame align=”center”]35[/su_frame] [su_frame align=”center”]36[/su_frame] [su_frame align=”center”]38[/su_frame] [su_frame align=”center”]33[/su_frame] [su_frame align=”center”]32[/su_frame] [su_frame align=”center”]31[/su_frame] [su_frame align=”center”]30[/su_frame] [su_frame align=”center”]26[/su_frame] [su_frame align=”center”]27[/su_frame] [su_frame align=”center”]28[/su_frame] [su_frame align=”center”]29[/su_frame] [su_frame align=”center”]19[/su_frame] [su_frame align=”center”]20[/su_frame] [su_frame align=”center”]21[/su_frame] [su_frame align=”center”]22[/su_frame] [su_frame align=”center”]16[/su_frame] [su_frame align=”center”]17[/su_frame] [su_frame align=”center”]18[/su_frame] [su_frame align=”center”]13[/su_frame] [su_frame align=”center”]12[/su_frame] [su_frame align=”center”]11[/su_frame] [su_frame align=”center”]14[/su_frame] [su_frame align=”center”]1[/su_frame] [su_frame align=”center”]2[/su_frame] [su_frame align=”center”][/su_frame] [su_frame align=”center”]18 - Copy[/su_frame] [su_frame align=”center”]17 - Copy[/su_frame] [su_frame align=”center”]16[/su_frame] [su_frame align=”center”]15[/su_frame] [su_frame align=”center”]10[/su_frame] [su_frame align=”center”]11[/su_frame] [su_frame align=”center”]14[/su_frame] [su_frame align=”center”]8[/su_frame] [su_frame align=”center”]6[/su_frame]