رشت رویایی- به گزارش روابط عمومی منطقه دو ، ششمین مرحله پاکسازی محلات منطقه دو این بار در محله پارک شهر رشت انجام شد.