رشت رویایی- جشنواره سنتی کُشتی در استخری از گوجه‌فرنگی هر ساله در شهر گوانگشی چین برگزار می‌شود.

[su_frame align=”center”]کُشتی در استخر گوجه[/su_frame]

[su_frame align=”center”]کُشتی در استخر گوجه[/su_frame] [su_frame align=”center”]کُشتی در استخر گوجه[/su_frame] [su_frame align=”center”]کُشتی در استخر گوجه[/su_frame]