رشت رویایی- کشف و مطالعه آثار باستانی کمک زیادی به دانشمندان و پژوهشگران برای شناخت بیشتر روش زندگی مردم در دوران باستان می‌کند.

پس از مطالعات و جستجوی زیاد برای پیدا کردن میراث کهن گم شده مصر؛ این میراث در عمق ۳ متری آب‌های رودخانه نیل کشف شد. این گنجینه در شهری واقع در دلتای نیل بنا شده بود که بر اثر پیشروی آب این رودخانه به عمق ۳ متری از سطح آب فرو رفته است.

کشف گنجینه مصری در رود نیل کشف گنجینه مصری در رود نیل کشف گنجینه مصری در رود نیل کشف گنجینه مصری در رود نیل