رشت رویایی- پدربزرگ گمیشانی، هنگامی که شاد از فروش گندم به منزلش رفت نوه یک ساله‌اش را در آغوش کشید و او را چند باری به آرامی به هوا پرتاب کرد. اما متاسفانه سر کودک با پنکه سقفی در حال گردش اصابت کرد و از ناحیه سر آسیب دید و در عمل دوم تاب نیاورد و از دنیا رفت.