رشت رویایی- یک جوانی برزیلی پیش از تصادف خودرویش، با خروج از خودرو و پرشی دیدنی جان خود را نجات می‌دهد. در این حادثه نه به این جوان آسیبی رسید و نه به راننده خودرویی که با سرعت به سوی او پیش می‌رفت.