مهندس خوشخوی دلشاد

مخالفت شورای شهر رشت با سفر شهردار به ایتالیا!

خبر عجیبی است!

شهردار شهر ما به ایتالیا دعوت شده است، شورا مخالفت می‌کند!

ایتالیا مرکز هنر و جهانگردی دنیا!

رشت و مردم رشت و شورای رشت و شهردار رشت باید به خود ببالند!

هیات آبرومندی را بفرستند و از فرصت برای معرفی هر چه بیشتر شهرمان استفاده کنند و از تجارب شهرداری آنجا بهره بگیرند.

و راه را برای گردشگران داخلی و خارجی زیباتر و جذاب‌تر کنند.

درآمد شهر را افزون کنند و اشتغال‌زائی کنند

چه کار کرده‌اند یا می‌کنند؟!

شهردار گزارش سفرهای قبلی را نداده است که دلیل چنین خودزنی نمی‌تواند باشد!

از شهردار گزارش‌های نگرفته را بخواهید، ولی سنگ راه حرکت شهردار و شهر نشوید!

آیا می‌توانید این مخالفت را برای مردم شهر توجیه کنید؟!

ثبت شهر رشت به عنوان شهر خلاق در خوراکی‌ها مقام بالایی است که کسب شده و باید مدخلی و آغازی برای جنب‌وجوش‌های وسیع و جلب توریست، با برپائی جشن‌های خوراکی‌ها، ایجاد رستوران‌های نمونه، هتل‌های مناسب و تمیز باشد. صنعت جذب گردشگری را تقویت کنیم نه اینکه این نوزاد را در بستر خفه کنیم!

فرصت‌ها همیشه به‌دست نمی‌آیند و وقتی فرصتی به‌دست آمد باید دودستی گرفت و نهایت بهره را برد.

واقعاً این کار شورای شهر قابل‌قبول نیست و گناهی نابخشودنی است اگر فرصتی باقی است باید جبران و شهردار را با همراهانی چندراهی ایتالیا کنند و پیش مردم سربلند باشند.