رشت رویایی ـ  دکتر مختار جباری/ مشاور عالی شهردار: دیشب در گروه گفتا گفت نسبت به مباحث مدیریت شهرى و شهردارى گفت‌وگوى طولانى شکل گرفت و دوستان از جزیى‌ترین مسایل تا مباحث کلى و اساسى را در مورد شهردارى طرح نمودند، از خرید کف پوش‌ها تا انحراف بودجه در پروژه پیاده‌راه‌، از لندفیل سراوان تا آسفالت خیابان‌، از نظرسنجى و رضایت یا عدم رضایت مردم تا مشاور عالى شهردار و احمدى‌نژادى بودن وى‌…

[su_frame align=”center”] محمدعلی ثابت قدم و مختار جباری[/su_frame]

من فکر می‌کنم فضاى مجازى و شبکه‌هاى اجتماعى خیلى خوب و با سرعت کاخ‌هاى بتونى قدرت و سیاست را شیشه‌اى می‌کند و این سرآغاز خوبى است براى رسیدن به عنوان کتابى که بیش از صد سال پیش مستشارالدوله نوشت به نام “یک کلمه” او در آن کتاب همین را می‌گفت که این مملکت سامان نخواهد یافت مگر اینکه همه تن به یک کلمه دهند و آن “قانون” است! اما متاسفانه ما در این یکصد سال در صفحات اول آن کتاب متوقف شده‌ایم! شبکه‌هاى اجتماعى با شیشه‌اى کردن کاخ قدرت امکان قانونى رفتار کردن را بیشتر فراهم می‌کند.

جهت استحضار همه عزیزان که دیشب مباحث را پیگیر بودند و یا دغدغه‌هاى مباحث مدیریت شهرى را دارند عرض می‌کنم تمام آنچه دوستان از باب نقد و ایراد بر شهردارى مطرح کرده‌اند توسط وزارت کشور و دیگر دستگاه‌هاى نظارتى مورد بررسى قرار گرفت که نتایج آن مشخص است.

در خصوص نظرات شهروندان نسبت به عملکرد شهردارى‌، توسط یکى از دانشگاه‌هاى استان نظرسنجى در حال انجام است که به محض دریافت نظرسنجى نتایج آن اعلام خواهد شد.

همان گونه که در ابتداى این سطور اشاره شد شبکه‌هاى اجتماعى کاخ قدرت را شیشه‌اى می‌کند‌، تمام کسانى که در صندلى قدرت مى‌نشینند یا دسترسى به اموال عمومى دارند باید از دیوار تیره و تار ناپیداى بتنى به عرصه آشکار و شفاف شیشه‌اى منتقل شوند و در دسترس نقد باشند. بنابر‌این گفت‌وگو‌هاى این چنین خوب است و قدمى به جلوست اما نباید صرفا منحصر در شهردارى شود بلکه همه مدیران و قدرتمندان باید در معرض این نقادى‌ها باشند.

جامعه ایرانى در حوزه سیاست و ساختار مدیریتى هرگاه بتواند مدلى که عادل فردوسى‌پور در حوزه فوتبال در برنامه نود پیاده کرد را محقق کند می‌تواند جامعه‌اى رو به توسعه باشد.

ما باید عرصه سیاست و مدیریت را توسط جامعه و نخبگان به‌سوى نود شدن پیش ببریم و البته این امر دشوارى است چرا که اساسا کسانى که بر صندلى قدرت مى‌نشینند تاب نقادى را ندارند.

از همه دوستان که سوالات یا ایرادتى بر مدیریت شهرى وارد می‌دانند درخواست می‌شود در کنفرانس‌هایى که شهردار با اصحاب رسانه برگزار می‌کنند اینگونه موارد را مطرح نمایند تا با انتشار سوال و جواب در این رسانه افکار عمومى نیز در جریان این مباحث قرار گیرند.

و در آخر اینکه تن خسته این شهر نیاز به کار و تلاش دارد ما با دو وضعیت روبرو هستیم ١-انباشت مسایل شهر در چند دهه ٢_ کمبود زمان.

بنابر این تلاش کنیم این شهر را بسازیم به گونه‌اى رفتار نکنیم که بدهکار گذشتگان و شرمنده آیندگان شویم.