[su_frame]نقدینگی - اسکناس[/su_frame]

رشت رویایی- مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان اسفند ماه را با ۰.۵ درصد کاهش نسبت به ماه قبل ۱۱.۳ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه را با ۰.۲ درصد کاهش ۹.۷ درصد محاسبه کرد.

مرکز آمار ایران جزئیات نرخ تورم در پایان سال گذشته را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۲۲.۸ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۵ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸.۹ درصد) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱.۳ درصد است که نسبت به همین اطلاع در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ (۱۱.۸ درصد) ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۵۸.۹ رسید که نسبت به ماه قبل بدون تغییر مانده است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۶.۸ رسید که نسبت به ماه قبل بدون تغییر مانده است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۹.۹ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷ درصد افزایش داشته است و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۷ درصد است که نسبت به همین اطلاع در بهمن ماه ۱۳۹۴ (۹.۹ درصد) ۰.۲ درصد کاهش داشته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در اسفند ماه ۱۳۹۴ به رقم ۲۱۰.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۲ درصد بود است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۲ درصد است که در مقایسه با تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۴ (۱۲.۶ درصد) ۰.۶ درصد کاهش یافته است.