رشت رویایی- عکسی از اقدام نیکوکارانه یک نانوایی برای مشتریان خود منتشر می‌شود.

[su_frame align=”center”]نانوای بامعرفت[/su_frame] [su_frame align=”center”]نانوای بامعرفت[/su_frame]