رشت رویایی- مستندی از فاجعه تجاوز به اهورا تهیه شده است.

در این مستند با پدر و مادر اهورا و ساکنان آپارتمانی که مادر اهورا در آنجا زندگی می کرد صحبت شده است.

تهیه کننده این مستند هدف از تهیه گزارش به فراموشی نسپردن چنین فجایع تلخی در جامعه عنوان کرد.