رشت رویایی- تعدادی از افرادی که در کودتای نافرجام ترکیه دست داشتند در قبرستانی جداگانه و بدون سنگ قبر دفن خواهند شد.

به گزارش روئیترز، قدیر توپاش، شهردار استانبول این مکان را «قبرستان خائنین» خواند و گفت: این قبرستان صرفاً برای نظامیانی که در طرح کودتای ترکیه دست داشتند در نظر گرفته شده است.

[su_frame align=”center”]قبرستان «خائنین» برای کودتاچیان ترکیه[/su_frame]

[su_frame align=”center”]قبرستان «خائنین» برای کودتاچیان ترکیه[/su_frame] [su_frame align=”center”]قبرستان «خائنین» برای کودتاچیان ترکیه[/su_frame] [su_frame align=”center”]قبرستان «خائنین» برای کودتاچیان ترکیه[/su_frame]