قاتل ستایش قریشیرشت رویایی- قاتل ستایش قریشی دختر بچه ۶ساله افغانستانی که در فروردین ماه سال ۹۵ اورا دزدیده و پس از تجاوز به طرز دلخراشی وی را به قتل رسانده بود به پرداخت ۱۲۰میلیون تومان دیه محکوم شد.

وکیل مدافع اولیای دم ستایش قریشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: ۱۷فروردین امسال به دنبال دادخواستی که اولیای دم ستایش داده بودند، جلسه دادگاه به منظور تعیین مهر‌المثل و ارش‌البکاره در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

عسگر قاسمی آقباش اضافه کرد: دادگاه برای تعیین میزان ارش‌البکاره و مهرالمثل، پرونده را به کارشناس ارجاع کرده تا کارشناس رسمی دادگستری در این خصوص تصمیم گیری کند.

وکیل مدافع اولیای دم ستایش قریشی گفت: امروز نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تعیین میزان ارش البکاره و مهر المثل به دادگاه ارسال شد که براساس نظر کارشناس ۶۰ میلیون تومان بابت ارش البکاره و ۶۰ میلیون تومان بابت مهر المثل باید از سوی قاتل به خانواده ستایش پرداخت شود.