رشت رویایی- هنگام سخنرانی دونالد ترامپ در نوادا، تیم امنیتی او از ترس بروز مشکلی امنیتی به یکباره وی را از محل سخنرانی به بیرون بردند.