۵۵ زندانی در پی شورشی که برسر رقابت‌ باند‌های تبهکار درون زندان به راه افتاده بود، توانستند از زندانی در برزیل فرار کنند.

با آغاز شورش و به آتش کشیدن حیاط زندان توسط زندانیان، ۵۵ نفر از فرصت استفاده کرده و از زندان گریختند و تنها یک سوم از این زندانیان دوباره دستگیر شده و به زندان بازگردانده شدند.

این سومین شورش است که این هفته در برزیل رخ داده‌است که در نتیجه آن ۱۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند.