رشت رویایی- داشتن ماشین‌های گران‌قیمت و یا خانه‌های آنچنانی جز معمولی‌ترین دارایی‌های افراد پولدار در سرتاسر جهان است اما داشتن ببر و پلنگ به عنوان حیوان خانگی و قراردادن کوسه درسته جلوی بچه شیر مثلاً نهارشان همیشه کوسه است دیگر جز عجایب و بعضاً نامناسب این طبقه مرفه در دبی به شمار می‌رود.

[su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame] [su_frame align=”center”]زندگی عجیب بچه پولدارهای دبی[/su_frame]