بازنشستگان - سالمندان

رشت رویایی- زمانبندی پرداخت مستمری‌های تامین اجتماعی تغییر کرد.

به گزارش روابط عمومی تامین اجتماعی، با هدف ساماندهی و تسریع در فرایند عملیات مربوطه و ایجاد توازن در تامین منابع مبالغ چندصد میلیارد تومانی اعتبار روزانه جهت پرداخت در شعب بانک رفاه برای این مهم، جدول پرداخت مستمری‌ها تغییر کرد.

تاریخ پرداخت در هر ماه به ترتیب حروف الفبا آ/۲۰، ا/٢١، ب/٢٢، پ – ث/٢٣، چ/٢۴، ت – ج – ز/٢۵، ر/٢۶، ح – ژ – ص – ض– ف –ق/٢٧، خ – س- ط –ظ/٢٨ و براین اساس باقی حروف در روز ٢٩ هرماه پرداخت می‌شود.

همچنین تمامی مستمری‌بگیرانی که پرداخت‌شان از سایر بانک‌ها انجام می‌گیرد در روز ٢٩ هرماه مستمری خود را دریافت خواهند کرد.

همکاران بازنشسته تامین اجتماعی طبق این جدول در ٣٠ هر ماه مستمری دریافت خواهند کرد.