رشت رویایی- رپونزل دنیای واقعی ۱۳ سال است که موهایش را بلند کرده است و قبول نمی‌کند که آن‌ها را کوتاه کند.

رپونزل دنیای واقعی را ببینید که موهایش را تا پاشنه‌های پایش بلند کرده است و به مدت ۱۳ سال است که قبول نمی‌کند موهایش را کوتاه کند.

از روسیه ۱۳ از سال ۲۰۰۳ موهای خود را بلند کرده است و به این زودی‌ها قصد ندارد که موهایش را کوتاه کند تا موهایش به نوک انگشتان پایش برسند.

داشیکا قصد دارد موهای خود را در سال ۲۰۱۷ کوتاه کند تا همان طور که گفته شد موهایش به نوک انگشتان پایش برسد.

[su_frame align=”center”]داشیکا گوبانوا[/su_frame]