[su_frame align=”left”]یارانه - چک‌پول - خودپرداز[/su_frame]

رشت رویایی- دربخشنامه بانک مرکزی بند ۱۶ آمده است که بانکها مجاز شده‌اند، به تشخیص خود برای پوشش ریسک قطع یارانه خانوار نسبت به اخذ سفته و یا سایر تضامین متعارف از وام گیرنده اقدام کنند.

به گزارش‌خبرنگار‌ایلنا؛ بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اعطای وام پنج میلیونی با پشتوانه یارانه واریزی از طریق یارا کارت اعتباری صورت خواهد گرفت و بانک‌ها برای پوشش ریسک قطع یارانه واریزی، مجاز به دریافت سفته و یا سفته تضامین متعارف شده‌اند.

[su_frame align=”center”]جزئیات بخشنامه بانک‌ مرکزی برای دریافت وام پنج میلیونی با پشتوانه یارانه [/su_frame][su_frame align=”center”]جزئیات بخشنامه بانک‌ مرکزی برای دریافت وام پنج میلیونی با پشتوانه یارانه[/su_frame]