دادگاهرشت رویایی- پرونده عروس جوان که با همدستی پسرعموی شوهرش، نقشه دو جنایت خانوادگی را طراحی واجراکرده بودند، صبح امروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران ورق خواهد خورد.

به گزارش ایران و براساس اوراق پرونده، سوم آبان پارسال، زن جوان با کمک مرد آشنا، شوهر خود و مادربزرگ ۷۰ ساله او را در خانه‌شان واقع درشمال تهران با چاقو به قتل رساندند.

پس ازکشف اجساد و به دستور بازپرس محسن مدیرروستا، تحقیقات پلیسی در این باره آغاز شد و عروس جوان که با پسرعموی شوهرش از محل جنایت گریخته بودند، چند هفته بعد بازداشت شدند. عاملان قتل‌ها پس ازاعتراف به جنایت و بازسازی صحنه روانه زندان شدند.

مرد جوان در آخرین دفاع به بازپرس گفت: روز حادثه پسرعمویم با همسرش درگیر شده بود که می‌خواستم میانجیگری کنم اما نشد. من فقط یک ضربه به پسرعمویم زدم و همسرش او را کشت. حتی زن جوان، مادربزرگ شوهرش را هم به قتل رساند. اما در ادامه تحقیق، عروس جوان مدعی شد فقط پیرزن را کشته ولی شوهر خود را نکشته است.

بر اساس کیفرخواست صادره، عروس جوان و همدستش متهم به مشارکت در قتل زن سالخورده هستند. ضمن اینکه مرد جوان نیز به تنهایی متهم به مباشرت در قتل پسرعمویش است. دو متهم صبح امروز در شعبه چهام دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عبداللهی وبا حضورقاضی واعظی – مستشار دادگاه -محاکمه می‌شوند.