تحلیلی بر رفتارشناسی اعضای شورا

یک‌صد و پنجاه و یکمین جلسه شورای شهر رشت

رشت رویایی- یکی از جامعه شناسان کلاسییک کنش آدم‌ها را به چهار گونه تقسیم‌بندی نموده است.

١-کنش عقلانی معطوف به هدف

٢- کنش عقلانی معطوف به ارزش

٣-کنش عاطفی

۴-کنش سنتی

شورای چهارم از بدو تشکیل دچار فراز و فرودهایی بوده که بی تردید این فراز و فرودها بخشی از آن در دایره همین چهارگونه کنش قابل تحلیل است، اکنون شورای چهارم پس از چند جلسه ناموفق در تعییین رییس شورا و هیات رییسه در ساعات پایانی قرار دارد که باید برای سال کاری آینده خود و ترکیب مدیریتی شورا تصمیم بگیرد.

سؤال این است چرا شورای شهر رشت تنها شورای در میان همه شهرهای کشور است که تاکنون نتوانسته برای خود تصمیم بگیرد، شورا که یک نهاد بالادستی و سیاستگذار و نظارتی است چرا در این پیچ توقف کرده؟

به نظر می‌رسد واکاوی رفتار اعضای شورا می‌تواند درک درست‌تری از این توقف در پیچ انتخاب رییس و هیات رییسه بدهد

در شورای شهر رشت به حسب نوع مقوله بندیم یتوان دسته بندی‌های متعددی ارائه داد. راقم این سطور نوع دسته بندی و تحلیل رفتاری اعضای شورا را با محوریت تحولات و فرایندهای توسعه‌ای شهر رشت شکل داده است.

گروه اول: آقایان محمود باقری، کاظمی، رجبی و رفیعی در این گروه قرار می‌گیرند، این گروه غالباً کنش معطوف به هدف داشته‌اند.

هدف در این گروه شخص شهردار بوده است به همین دلیل تمام تلاش این گروه در جهت تقلیل سازی توان مدیریتی شهردار، تضعیف سازی شهردار در فرایند کارکردی و در نهایت تعویض سازی شهردار.

گروه دوم: آقایان حاجی پور، نیکومنش، موسوی روزان، رسولی، خانم شیزاد، حجت جذب، علوى، شوقی، کارگرنیا

کنش در این گروه عموماً معطوف به ارزش بوده است.

البته گفتمان ارزش محور در این گروه هم شامل ارزش‌های نظام بوده و هم ارزش‌های معطوف به منافع عموم و شهر.

آنچه در این گروه قابل بحث است نوع رفتار کارگرنیا و شوقی بوده است. آقایان کارگرنیا و شوقی با توجه به خاستگاه اجتماعی‌شان و با توجه زیست اجتماعی‌شان در ذیل گفتمان ارزشی علی القاعده می‌بایست خارج از گفتمان ارزش محور رفتار نکنند اما بعضاً همراهی آنان با گروه اول که صرفاً کنش معطوف به هدف دارند موجب مخدوش شدن پیشینه تاریخی ارزشمند آنان می‌شود، به هرحال کسانی که ذیل گفتمان ارزش محور کنش‌های خود را سامان می‌دهند برایشان ارزش‌های نظام و منافع عموم خط قرمز محسوب می‌شود

گروه سوم: آقای صابر و خانم پیشگر در این گروه قرار دارد.

تحلیل شخصیتی این دو عضو شورا همواره بیانگر علمی بودن و نگاه حرفه‌ای به مباحث شهری داشت. این دو عضو شورا از ظرفیت مناسب برای قرار گرفتن در گروه دوم برخوردار بوده‌اند، بدین معنا که رویکرد ارزش محور و رویکرد دانش محور می‌توانست یک گروه منسجم و حرفه‌ای از شورا بسازد اما مشخص نیست خانم پیشگر و آقای صابر به چه دلیل هر ازگاهی خود را به گروه اول نزدیک می‌بینند!

اگر خانم پیشگر و آقای صابر به هویت دانش محور خود عنایت بیشتری داشته باشند بی تردید در کنار گروه دوم می‌توانند شورای رشت را به نقطه قابل اتکا ذهنیت توسعه محور برسانند.

به هرحال تصمیم امروز هریک از اعضای شورا می‌تواند روایت کند که اعضای شورای شهر رشت چه پایانی برای شورای چهارم رقم زده‌اند!

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz