رشت رویایی- کشتی هوایی ایرلندر ۱۰ که خبر اولین پروازش را هفته قبل خواندید، ساعاتی پیش در دومین پرواز آزمایشی‌اش سقوط کرد و اتاقک خلبان آن آسیب دید.