[su_frame align=”center”]331377_154[/su_frame]

رشت رویایی، دکتر مختار جباری- هر اتفاق و پدیده اى را می توان از چند جهت مورد بحث قرار داد. علت شناسى، دلیل شناسى، پیامدشناسى و در کنار این وجوه می توان وجه دیگرى نیز افزود و آن یافتن جایگاه آن اتفاق یا پدیده در  بستر تاریخى خودش است.

اینکه نمایندگان پارلمان چنین با شور و شعف و حرص و ولع با خانم موگرینى عکس سلفى بگیرند ممکن است ناشى از عدم آشنایى نمایندگان با آداب تشریفاتى و دیپلماتیک باشد یا ممکن است به قول مشاور رییس جمهور ناشى از فقر فرهنگى باشد یا ناشى از یک شرایط روان شناختى که الان در این نوشتار قابل طرح نیست!

بى تردید پیامد و نتیجه این اتفاق هم بسیار ناشایست و تحقیرآمیز است. اما از وجوه علت شناسى و پیامدشناسى این مرضوع که بگذریم در یافتن جایگاه این اتفاق در بستر تاریخى می توان گفت بستر تاریخى اینگونه حوادث مانند موضوع ژن برتر یا فسادهاى مالى که هر بار فقط بر تعداد صفرشان افزوده مى شود همه اینها در بستر آشکارگى تاریخى حرکت مى کنند، آگاهى تاریخى براى یک جامعه حاصل نخواهد شد مگر وقوع آشکارگى تاریخى و همه این پدیده ها در همین مسیر قرار دارند، شاید زمانى باید در مورد این آشکارگى تاریخى باید نوشت!

فروغ نوشته بود:

مرداب الکل

با آن بخارهاى گس مسموم

انبوه بى تحرک روشنفکران را

به ژرفناى خویش کشید

و موش هاى موذى

اوراق زرنگار کتب را

در گنجه هاى کهنه جویدند

خورشید مرده بود

خورشید مرده بود، و فردا

در ذهن کودکان

مفهوم گنگ گمشده اى داشت