رشت رویایی- عصر امروز در بنیاد موقوفات افشار، بیست و سومین جایزه این بنیاد به هوشنگ ابتهاج اهدا شد. (اینجا بخوانید)